STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků o. s.

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Název občanského sdružení: Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (dále jen SNGP).

 

Článek II.

Právní postavení Sekce nemocničních lékařů

1. SNGP se zřizuje v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. SNGP je právnickou osobou, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.

2. SNGP je dobrovolným, odborným sdružením, v němž se organizují lékaři oboru gynekologie a porodnictví působící v lůžkových nemocničních zařízeních.

3. Členem SNGP může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení.

4. SNGP působí na území České republiky.

 

Článek III.

Hlavní cíle SNGP

1. Cílem SNGP je sdružovat lékaře oboru gynekologie a porodnictví, působící v lůžkových nemocničních zařízeních, za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.

2. Dalšími cíli SNGP je:

 • vytváření optimálních podmínek pro výkon povolání gynekologa a porodníka v nemocničním lůžkovém zařízení
 • spolupracovat na koncepci postgraduálního vzdělávání základního oboru gynekologie-porodnictví probíhajícího v lůžkových zařízeních jednotlivých typů
 • spolupracovat na koncepci postgraduálního vzdělávání v rámci jednotlivých odborných specializací (certifikovaných kurzů)
 • zvyšování odborné a etické úrovně nemocničních gynekologů a porodníků
 • stanovení zásad smluvních vztahů mezi lůžkovými zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami
 • prosazování ekonomických zájmů nemocničních gynekologů a porodníků
 • prosazování účasti zástupců nemocničních gynekologů a porodníků při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru gynekologie a porodnictví v ČR

 

Článek IV.

Činnost SNGP

 

K dosahování cílů uvedených v čl. III. SNGP vyvíjí mimo jiné tyto aktivity:

1. Vede evidenci členů SNGP.

2. Spolupodílí se na přípravě a tvorbě doporučených postupů, diagnostických a léčebných standardů pro primární péči.

3. Spolupracuje se státními i nestátními institucemi aktivními v oblasti prevence, diagnostiky a péče, vykonává poradenskou činnost.

4. Úzce spolupracuje:

 • s Českou lékařskou komorou
 • s odbornou společností a dalšími orgány České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • s lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i se zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi

5. Zastupuje zájmy nemocničních gynekologů a porodníků:

 • v dohodovacích řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
 • ve výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších úprav
 • na dalších jednáních, která souvisejí s profesní činností nemocničních gynekologů a porodníků

6. Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty za vynikající odborné výsledky, odborné publikace aj.

7. Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních, atestačních a jim podobných řízení.

8. Organizuje pro lékaře vzdělávací akce v oblasti gynekologie a porodnictví.

9. Zastupuje své členy ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině

10. Poskytuje odborné expertizy a konzultace a spolupracuje s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ministerstvem zdravotnictví ČR, i dalšími orgány státní správy.

11. Aktivně spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi v oblasti gynekologie a porodnictví.

12. Podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce a styků mezi odborníky v oboru gynekologie a porodnictví.

13. Jako vedlejší (doplňkovou) činnost je SNGP oprávněno vykonávat i výdělečnou činnost. Za tímto účelem může SNGP zakládat obchodní nebo jiné společnosti, případně se účastnit na jejich činnosti. Vedlejší (doplňková) činnost občanského sdružení SNGP může spočívat rovněž v provádění klinických studií, v organizaci odborné a vzdělávací akce, podpoře vědecké a publikační činnosti a výkonu nakladatelské a vydavatelské činnosti, stejně jako provádět další hospodářskou činnost (např. zprostředkování reklamy v rámci svých aktivit apod.).

14. Konkrétní činnost a způsob užití prostředků k činnosti dle čl. IV. Stanov a realizaci cílů uvedených v čl. III. Stanov určuje Výbor SNGP.

 

Článek V.

Členství v SNGP

1. Členství v SNGP je řádné a čestné.

2. Členství v SNGP vzniká dnem přijetí za člena, a to na základě podání přihlášky, splňující všechny náležitosti, zaplacením členského příspěvku a rozhodnutí Výboru SNGP.

3. Řádným členem SNGP se může stát:

 • každý lékař s ukončeným vzděláním základního oboru gynekologie a porodnictví pracující v nemocničním lůžkovém zařízení
 • každý absolvent lékařské fakulty, který je zařazen do oboru gynekologie a porodnictví

4. O přijetí za člena rozhoduje Výbor SNGP.

5. Zánik členství:

 • a) vystoupením člena písemným oznámením
 • b) úmrtím člena, zánikem člena
 • c) zánikem SNGP
 • d) zrušením členství pro mimořádně závažné medicínské či etické přestupky anebo pro nezaplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku. O zrušení členství rozhoduje Výbor SNGP.

6. Z rozhodnutí Výboru SNGP mohou být jmenovaní čestní členové SNGP.

7. Čestným členem SNGP se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj gynekologie či příbuzných věd, případně o rozvoj SNGP.

8. Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v SNGP může být takováto osoba pověřena výkonem čestné funkce v SNGP.

9. Čestným členem SNGP se může stát i významná zahraniční osoba působící v oblasti gynekologie a porodnictví.

10. Proti rozhodnutím Výboru SNGP ve věcech členství je možné se odvolat k Valné hromadě SNGP.

 

Článek VI.

Práva a povinnosti členů SNGP

1. Člen má právo zejména:

 • a) podílet se na činnosti SNGP
 • b) volit a být volen do orgánů SNGP
 • c) obracet se na orgány SNGP s podněty a stížnostmi
 • d) být informován o činnosti SNGP
 • e) obracet se s požadavky a návrhy na orgány SNGP
 • f) svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti SNGP
 • g) využívat pomoci a podpory SNGP v činnostech vyplývajících z poslání a cílů SNGP

2. Člen má povinnost zejména:

 • a) dodržovat povinnosti člena SNGP
 • b) přispívat k naplňování poslání a cílů SNGP
 • c) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech SNGP
 • d) řádně v termínu platit stanovené členské příspěvky, o výši příspěvku rozhoduje výbor SNGP
 • e) poskytovat orgánům a funkcionářům SNGP potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem SNGP

 

Článek VII.

Orgány SNGP

1. Orgány SNGP jsou:

 • a) Valná hromada
 • b) Výbor
 • c) Revizní komise
 • d) Regionální rada

 

Článek VIII.

Valná hromada SNGP

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SNGP.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové SNGP.

3. Valnou hromadu svolává Výbor SNGP dle potřeby, nejméně však jednou za dva roky.

4. Výbor svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá alespoň pětina členů SNGP a to do tří měsíců od doručení žádosti.

5. Termín a místo konání Valné hromady je povinen Výbor SNGP zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem jejího konání. Oznámení o svolání bude zveřejněno na webových stránkách SNGP a informace členům SNGP bude rozeslána elektronicky.

6. Valná hromada zejména:

 • a) rozhoduje o změnách Stanov SNGP
 • b) schvaluje zprávu o činnosti SNGP
 • c) schvaluje úkoly a činnost SNGP pro příslušná období
 • d) schvaluje zprávu o hospodaření SNGP a zprávu Revizní komise
 • e) rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutí Výboru ve věci členství v SNGP

7. Valná hromada dále může:

 • a) schvalovat, měnit a rušit stanovy SNGP
 • b) schvalovat rozhodnutí Výboru o sloučení, příp. o dalším vnitřním členění SNGP a vytváření jejich vnitřních organizačních jednotek
 • c) rozhodovat o těch záležitostech SNGP, které si k rozhodnutí vyhradí

8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomno alespoň 15 % členů SNGP.

9. Každý řádný člen orgánu má právo předložit návrh na hlasování a to písemně na adresu sídla SNGP a to nejpozději 15 dnů před termínem konaní valné hromady.

10. O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným hlasováním. O požadavku tajného hlasování rozhodují účastníci jednání veřejným hlasováním.

11. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Článek IX.

Výbor SNGP

1. Výbor je výkonným orgánem SNGP, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

2. Funkční období Výboru je čtyřleté. Člen výboru může být volen opakovaně.

3. Výbor SNGP má 9 členů, z toho alespoň 4 zástupce fakultních a 4 zástupce nefakultních lůžkových zařízení. Členové výboru jsou voleni korespondenčně nebo internetovým hlasováním, a to vždy tajně a jednokolově. Do výboru je zvoleno 4–5 zaměstnanců fakultních a 4–5 zaměstnanců nefakultních lůžkových zařízení s nejvyšším počtem hlasů. Tři členové s nižším počtem hlasů se stávají členy revizní komise, z toho alespoň jeden člen je zástupcem fakultního a jeden člen nefakultního lůžkového zařízení.

4. V čele Výboru je předseda SNGP.

5. Předsedou může být jedna osoba maximálně 2 po sobě jdoucí funkční období.

6. Předseda zastupuje SNGP navenek, podepisuje a jedná jeho jménem.

7. Výbor řídí činnost SNGP v období mezi zasedáním Valné hromady. Výbor svolává předseda SNGP, v jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen výboru.

8. Výbor zejména:

 • a) volí ze svých členů předsedu, pokladníka a případně další funkcionáře SNGP
 • b) koordinuje činnost SNGP
 • c) svolává Valnou hromadu SNGP
 • d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
 • e) rozhoduje o přijetí za člena SNGP
 • f) stanoví výši členského příspěvku SNGP
 • g) řídí hospodaření SNGP a odpovídá za ně Valné hromadě

9. K zajištění činnosti SNGP může Výbor zřídit Sekretariát SNGP.

10. Výbor vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o činnosti SNGP.

11. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech jeho členů.

12. Výbor může zřizovat Komise jako své poradní orgány. Komise mohou být zřízeny k plnění dlouhodobých i krátkodobých úkolů. Zřízení i zrušení komise, jmenování a odvolání jejich členů je v kompetenci Výboru SNGP.

13. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo ve Výboru nebo v Revizní komisi (kvůli rezignaci, dlouhodobé nepřítomnosti apod.), nastupuje na uvolněné místo automaticky kandidát, který získal v posledních volbách nejvyšší počet hlasů. Do Výboru postupuje na tomto principu člen Revizní komise s nejvyšším počtem hlasů a Revizní komise je doplněna dalším kandidátem s nejvyšším počtem hlasů.

 

Článek X.

Revizní komise SNGP

1. Revizní komise je kontrolním orgánem SNGP.

2. Revizní komise má tři členy a ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.

3. Členové revizní komise jsou voleni korespondenčně nebo internetovým hlasováním společně se členy výboru, a to vždy tajně a jednokolově. Do revizní komise jsou zvoleni tři členové s počtem hlasů nižším, než potřebným pro zvolení do výboru, z toho alespoň jeden člen je zástupcem fakultního a jeden člen nefakultního lůžkového zařízení.

4. Revizní komise kontroluje činnost orgánů SNGP, především jejího Výboru.

5. Revizní komise upozorňuje orgány SNGP na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění.

6. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením SNGP. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.

7. Revizní komise má právo:

 • a) účastnit se jednání orgánů SNGP
 • b) pozastavovat rozhodnutí Výboru SNGP, pokud je v rozporu se zákony, se Stanovami SNGP a pozastavená rozhodnutí předkládat Výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné
 • c) revizní komise je oprávněna požádat o svolání Valné hromady SNGP

8. Pro zasedání Valné hromady vypracovává Revizní komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

 

Článek XI.

Regionální rada

1. Regionální rada zastupuje zájmy jednotlivých regionů (krajů) ČR.

2. Každý kraj může být zastoupen v regionální radě jedním zástupcem, členem SNGP.

3. Členové Regionální rady jsou voleni korespondenčně nebo internetovým hlasováním společně se členy výboru, a to vždy tajně a jednokolově. Do Regionální rady je zvolen vždy jeden zástupce daného kraje ČR, a to členy SNGP z příslušného kraje.

4. Alespoň jednou ročně je svolána společná schůze Regionální rady a Výboru SNGP.

5. Členové Regionální rady nemají hlasovací právo na jednání Výboru SNGP.

 

Článek XII.

Zásady hospodaření

1. Hospodaření SNGP se řídí platnými právními předpisy.

2. SNGP samostatně hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

3. Pokladník vede účetnictví, ve kterém jsou zachyceny všechny jeho příjmy a výdaje.

4. Zdroje příjmů SNGP:

 • a) členské příspěvky
 • b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 • c) příjmy z vedlejší (doplňkové) činnosti
 • d) příspěvky z grantů, dotací a příspěvky od neziskových institucí
 • e) výnosy u úroků a z majetku SNGP
 • f) jiné příjmy, např. výnosy z akcí a z činností obchodních společností, jichž je SNGP zřizovatelem nebo na jejichž činnosti se podílí

5. Za hospodaření SNGP odpovídá Výbor SNGP, který předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

 

Článek XIII.

Zánik SNGP

1. SNGP zaniká:

 • a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady
 • b) rozhodnutím Ministerstva vnitra

2. Zaniká-li SNGP dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o likvidaci majetku sdružení.

3 Likvidace majetku vykoná likvidátor, kterého jmenuje Valná hromada, která zároveň stanoví postup a podmínky likvidace. V případě, že do šesti měsíců od rozhodnutí valné hromady o zániku sdružení nedojde ke schválení likvidačního projektu, bude uplatněn postup ve smyslu § 13, odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb.

 

Článek XIV.

Přechodná ustanovení

1. Zakládajícími členy SNGP jsou účastníci valné hromady Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení, která se uskutečnila v Karlových Varech dne 4. 6. 2010.

2. Přípravný výbor SNGP bude pracovat ve stejném složení jako výbor Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zdravotnických zařízení ČGPS ČLK JEP do prvních řádných voleb.

3. Stanovy byly korespondenčně připomínkovány zakládajícími členy a schváleny přípravným výborem dne 4. 11. 2010.

4. První volby řádného výboru se uskuteční do 1 roku od registrace Stanov (toto umožní, abychom nejdříve informovali o tom, že je tu nové Sdružení, uspořádali konferenci, před konferencí korespondenční volby a během konference vyhlásili první řádný výbor).

 

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. SNGP má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní a správní orgány s peticemi.

2. SNGP vzniká dnem registrace v seznamu Ministerstva vnitra ČR.

3. Zakládající členové SNGP jsou prof. MUDr. David Cibula, CSc. – Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D. – Gyn. por. oddělení, Krajská nemocnice T.Bati, Zlín, doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. – Gyn. por. klinika 2. LF UK, Praha, doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc – Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D. – Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. – Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. – Gyn. por. klinika FN Motol, Praha, prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. – Gyn. por. oddělení, Nemocnice Jihlava, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – Gyn. por. klinika FN Královské Vinohrady, Praha se stávají řádnými členy SNGP dnem jeho vzniku.

4. Tyto Stanovy nabudou účinnosti dnem registrace SNGP.

Nahoru